Spoločenská zodpovednosť spol. Mega & Loman, s. r. o.

VŠEOBECNE

Spoločnosť Mega & Loman, si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto sa snaží významne podporovať iniciatívy a projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti nie len na národnej ale aj nadnárodnej úrovni.

Mega & Loman, podporila napríklad tieto iniciatívy a projekty pre jednotlivé oblasti spoločenskej zodpovednosti:

A. Podpora a rozvoj podnikateľského prostredia, ľudské práva, boj proti korupcii, právne normy, ochrana životného prostredia

 1. Východné partnerstvo – Podpora projektov v oblasti integrácie nových štátov do Európskej únie (podpora implementácie asociačných dohôd s EÚ, vrátane harmonizácie legislatívy, boja proti korupcii, zavádzania nových právnych a legislatívnych noriem v súlade s normami EÚ, podpora podnikateľského prostredia, ochrana životného prostredia, regionálny a vidiecky rozvoj, energetická bezpečnosť, ochrana ľudských práv).

 2. Vitajte v Európe – Podpora dlhodobého projektu v oblasti podpory vstupu SR do Európskej únie, budovanie podnikateľského prostredia. Projekt pod záštitou predsedu vlády SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska a Európskej komisie odpovedal na mnohé otázky v oblasti rozvoja podnikateľského prostredia, ľudských práv atď. V rámci jednotlivých modulov sa prezentovalo až 42 top manažérov, predstaviteľov štátnej správy a diplomatov.

 3. OSADNÉ – projekt podpory vzdelávania v oblasti ľudských a politických práv prostredníctvom dokumentárneho filmu. Je to film o stretnutí najvyšších európskych lídrov s lokálnymi politikmi z poslednej dediny na hranici Európskej únie. Film získal najvyššie ocenenie na MFF Karlove Vary.

B. Ochrana a vzdelávanie spotrebiteľa

 1. Kvalita z našich regiónov – je projekt spoločenskej zodpovednosti založený na vzdelávaní spotrebiteľa prostredníctvom mediálnych kampaní a spotrebiteľských súťaží. Vysvetľuje, aký dopad bude mať preferencia slovenského pred zahraničným, či už v oblasti nakupovania potravín, priemyselného tovaru alebo služieb na našu ekonomiku. Poukazuje taktiež na to, ako sa takáto zmena správania spotrebiteľov odrazí na zlepšovaní kvality života na Slovensku.

C. Ochrana a podpora detí a mladistvých

 1. Na veku záleží – zameriava sa na zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie, ktoré neobsahujú tabak, neplnoletým.

 2. Úsmev ako dar – Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova.

 3. Tehlička – Pomoc pre Afriku. Cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.

 4. PGSI – PGS je skratka talianskeho názvu: “Polisportive Giovanili Salesiane International”, čo v preklade znamená Medzinárodné Saleziánske športové hry.

 5. Veselé zúbky – sú sociálnym projektom spoločnosti dm drogerie markt, ktorý sa teší veľkej obľube medzi deťmi aj ich rodičmi.

 6. Hodina deťom – Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

 7. Detská univerzita – Poslaním Detskej Univerzity Komenského je poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí školského veku, predovšetkým detí vo veku medzi 9 a 14 rokov. Detská univerzita Komenského chce u detí podporovať kritické myslenie, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie a vytvárať priestor pre experiment, diskusiu a konfrontáciu názorov.Hlavným cieľom je príprava novej generácie občianskej elity, ktorá si rozširuje svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a vlastnej motivácie. Silná elita jedincov, ktorá je o krok vpred, je kľúčová pre formovanie vzdelanej občianskej spoločnosti, konkurencieschopnej v európskom kontexte.

 8. 1 deň úsmevu – pomoc deťom, ktorým chýba to najdôležitejšie – bezpečie vlastnej rodiny. Získané finančné prostriedky sa použijú na starostlivosť o ohrozené rodiny s deťmi, deti v náhradnej starostlivosti a rodiny, ktoré sa tieto deti rozhodli prijať.

 9. UNICEF – Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

D. Podpora a ochrana ľudských a menšinových práv, vzdelávanie v oblasti ľudských a menšinových práv

 1. Čemerica I, II, – Zámerom projektu je zvýšiť informovanosť občanov rusínskej národnosti o ich právach a prispieť k podpore rusínskeho jazyka ako menšinového jazyka. Prostredníctvom výskumných, vzdelávacích, kultúrnych a mediálnych aktivít si projekt stanovil za cieľ zvýšiť informovanosť majoritnej spoločnosti o Rusínoch, ich súčasnom postavení, jazyku, kultúre a tradíciách a prispieť k zlepšeniu interetnického dialógu v SR.

 2. Všetky moje deti – Cieľom projektu je pomôcť marginalizovanej rómskej komunite. Filmu prináša posolstvo, zamýšľať sa nad skutočným obsahom práva na život a hierarchiou hodnôt v dnešnom svete.

 3. Rusínsky festival – Podpora menšinových práv.Chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt.

 4. Kultúra menšín v digitálnom svete – Podpora menšinových práv.Cieľom projektu je vytvoriť multikultúrnu platformu realizovanú formou internetu, pre podporu prezentácie a medializácie národnostnej kultúry Rusínov a Ukrajincov smerom k majorite. Ma za cieľ čiastočne doplniť nedostatočný vysielací priestor verejnoprávnych médií pre menšiny a o menšinách.

E. Sociálna zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia, energetickej bezpečnosti a spotreby

 1. Ľudia a voda – podpora aktivít občianskeho združenia v oblasti ochrany životného prostredia. Osobitné miesto v aktivitách OZ zaujímjú oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi.Udržatelný rozvoj komunít a regiónov – Životné prostredie – Revitalizácia krajiny – Protipovodňová prevencia, protierózne opatrenia a prevencia proti suchu – Implementácia pilotných alternatívnych ekotechnológií – Posilňovanie občianskej demokracie vo vidieckych oblastiach – Dobrovoľníctvo a práca s dobrovoľníkmi – Vzdelávanie, konferencie, workshopy, tréningy.

 2. CEEC – podpora najväčšej stredoeurópskej konferencie o energetike, energetickej bezpečnosti a vplyvov na životné prostredie. Cieľom konferencie je aj zhodnotenie pokroku v rozvoji energetického koridoru, regionálneho energetického trhu v strednej Európe. Ďalej si konferencia kladie za cieľ valorizovať vykonávanie projektov v oblasti infraštruktúry, harmonizovať vnútroštátnu regulačnú politiku a rozvoj trhu s energetickými komoditami.

 3. Natur Park – zabezpečovať zber, zhodnocovanie a recykláciu pre všetky druhy odpadov z obalov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov

F. Podpora medziodborového vzdelávania manažérov, zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských podnikov

 1. Bite IT – Najväčšie IT podujatie na Slovensku, jediné podujatie obdobného zamerania a proporcií v SR. NextGen EXPO – Notebook EXPO – TechDays. Dva dni nabité slovenskými premiérami najnovších ultrabookov, tabletov, smartfónov, mobilných zariadení, spotrebnej elektroniky, herných konzol a iných IT produktov. Zaujímavé prednášky, renomovaní speakri zo zahraničia, súťaže o hodnotné ceny, sprievodný program počas celého dňa na dvoch pódiách a hlavne veľa zábavy a netradičných zážitkov.

 2. Develope IT – Podpora vzdelávania pre absolventov vysokých škôl v oblasti IT.Obsahovou náplňou konferencie sú odborné prednášky, diskusie a workshopy na aktuálne témy a trendy v IT oblasti. Každoročne sú delegáti vedení vynikajúcim tímom a motivačnými slovami známych podnikateľov.

 3. IT Gala – najväčšie stretnutie IT komunity na Slovensku. Partner podujatia.

 4. Návšteva Philipa Kotlera v SR – Partner podujatia. Výmena skúsenosti v oblasti vrcholového marketingu a riadenia. Na podujatí sa účastnila absolútna špička slovenských podnikateľov a top manažérov.

 5. Návšteva Jacka Welsha v SR – Partner podujatia. Výmena skúsenosti v oblasti vrcholového manažmentu. Na podujatí sa účastnila absolútna špička slovenských podnikateľov a top manažérov.

 6. Návšteva Philipa Kotlera v ČR – Partner podujatia. Výmena skúsenosti v oblasti vrcholového marketingu a riadenia. Na podujatí sa účastnila absolútna špička slovenských podnikateľov a top manažérov.

Viac informácii v PDF 1 >>

Viac informácií v PDF 2 >>